Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ‘Antonis Dakonderhoud’, hierna te noemen ‘gebruiker’ en iedere natuurlijke- of rechtspersoon, hierna te noemen ‘opdrachtgever’, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van de gebruiker hebben een geldigheidsduur van twee maanden. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat er sprake is van een kennelijke vergissing of verschrijving daarvan.

Artikel 3. Contractsduur, leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

De overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
De voor de voltooiing van werkzaamheden genoemde termijnen gelden nimmer als fatale termijnen. Gebruiker dient ten alle tijden alsnog een redelijke termijn aangeboden te krijgen om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Het overeengekomen bedrag kan daardoor aangepast worden.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond te ontbinden, indien:
– Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
– Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat van gebruiker niet langer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
Indien de ontbinding aan de opdrachtgever is toe te rekenen is gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen vergoeding van de reeds gemaakte (indirecte) kosten.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het gebruiker vrij om de overeenkomst terstond op te zeggen of de order/te annuleren, zonder verplichting tot betaling van enige vergoeding. De vorderingen van gebruiker op opdrachtgever zijn in dat geval per direct opeisbaar.
Indien opdrachtgever een geplaatste order (gedeeltelijk) annuleert, dan is opdrachtgever gehouden de in verband met de order in alle redelijkheid gemaakte kosten aan gebruiker te vergoeden.

Artikel 5. Overmacht

Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan zijn schuld, en niet krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 6. Betaling en incassokosten

Betaling dient steeds contant direct na de werkzaamheden plaats te vinden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever ontvangt een betalingsbewijs van de betaling.
Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim getreden en de wettelijke (handels)rente verschuldigd, met een minimum van 1% per maand.
Gebruiker is gerechtigd de gedane betalingen in de eerste plaats in mindering te brengen op de gemaakte kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en het restant op de hoofdsom.
Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
Nadat opdrachtgever in verzuim is van de nakoming van zijn (betalings)verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever is buitengerechtelijke kosten verschuldigd gelijk aan 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

Alle door gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van gebruiker tot dat de opdrachtgever alle verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
De opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op welke wijze dan ook te bezwaren.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten dan is de opdrachtgever verplicht gebruiker daarvan in kennis te stellen.
Opdrachtgever is verplicht de geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal.
Opdrachtgever is gehouden op eerste verzoek daartoe van gebruiker kenbaar te maken waar de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zich bevinden.

Artikel 8. Garanties en reclames

Gebruiker hanteert een algemene garantietermijn van vijf jaren op reparatiewerkzaamheden.
Gebruiker hanteert, in afwijking van het vorige artikel, voor zowel reinigingswerkzaamheden als noodreparaties een garantietermijn van één jaar.
Gebruiker hanteert een garantietermijn van tien jaren voor volledige renovatiewerkzaamheden.
Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na onjuiste opslag of onderhoud daaraan door opdrachtgever en/of derden.
De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken zodra de zaken zijn geleverd en/of de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Eventuele gebreken dienen binnen acht dagen na ontdekking schriftelijk aangetekend aan gebruiker te worden gemeld. De opdrachtgever dient de gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
Tijdige reclame schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat gebruiker is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, behoudens de gevallen waar van de zijde van opdrachtgever sprake is van opzet, grove schuld of roekeloos gedrag.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkig prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan gebruiker toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
De aansprakelijkheid van gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij gebruiker partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
De rechtbank te Utrecht is bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen opdrachtgever en gebruiker.
Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg op te lossen.

Offerte aanvragen

Vraag een offerte aan

Vraag direct een offerte aan of laat uw dak gratis inspecteren. We helpen u graag verder.
Deskundig advies
10 jaar garantie
9 vestigingen
24/7 service
Gratis dakinspectie
Eerlijke tarieven
Hoge klantentevredenheid

Neem vandaag nog contact op

Bel direct met onze klantenservice of vul ons contactformulier in voor het maken van een vrijblijvende afspraak.
Bel: 085 065 3939Of klik hier voor ons contactformulier
Gecertificeerd
Al onze dakdekkers zijn gecertificeerd en werken volgens de beste en nieuwste werkwijze uit de branche.
Ervaren
Met onze ruime ervaring op het dak is geen karwei ons te moeilijk. 
Betaalbaar
Door efficiënt te werken kunnen we onze tarieven betaalbaar houden zonder in te leveren op kwaliteit.
Gratis dakinspectie
Voorkom onkosten die voorkomen hadden kunnen worden en laat uw dak gratis door ons inspecteren.

Heeft u nog vragen of wilt u een vrijblijvende offerte?

Vraag direct een vrijblijvende offerte of gratis dakinspectie aan. Een aanvraag is binnen een minuut gedaan. 

"*" geeft vereiste velden aan

Adres
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
🔒 We gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Lees meer hierover in onze privacyverklaring.

Dakspecialist in uw regio

Wellicht heeft u nog vragen over onze dienstverlening? In dit geval kunt u ons altijd bellen voor meer informatie. Ook kunt u gemakkelijk een aanvraag indienen via ons contactformulier om een vrijblijvende afspraak in te plannen. Er is altijd iemand beschikbaar in uw regio.
Al onze medewerkers zijn ervaren, gecertificeerd en voorzien van de beste gereedschappen. Bel direct met een dakdekker bij u in de buurt.

Algemeen- / Spoednummer

085 065 3939

Regionale nummers:

Den Bosch: 073 203 2581
Rotterdam: 010 307 5618
Tilburg: 013 203 2859
Amsterdam: 020 244 0602
Nijmegen: 024 202 2431
Utrecht: 030 227 2394
Eindhoven: 040 304 6373
Den Haag: 070 221 1743
Breda: 076 700 2579

WhatsApp: 06 2552 4440

databaseenvelopelayers